תנאי שימוש במספר הנוסף

ברוכים הבאים לאפליקציית “המספר הנוסף (להלן: “האפליקציה“), אשר מופעלת על-ידי חברת סלקט בע”מ, ח.פ. 512958679 (להלן: “החברה“) מחוצות שפיים, ת.ד 26, שפיים, מיקוד 60990.

כל האמור בתנאי השימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה. כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים, הכל לפי הקשר הדברים ובשינויים המחויבים. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.

1. השירות

1.1. האפליקציה מציעה למשתמשיה, את האפשרות לבצע, בפרק זמן קצוב, באמצעות הטלפון הנייד החכם, שיחות ממספר טלפון נייד נוסף, אותו שוכר המשתמש מאת החברה, על גבי כרטיס הסים הקיים במכשיר הנייד, ללא תלות במפעיל הסלולרי ממנו מקבל הלקוח שירות באמצעות כרטיס הסים שלו. השימוש באפליקציה הוא תוך שימוש בחשבון הטלפון הנייד הקיים של המשתמש, בהתאם לתנאי השימוש של המשתמש ברשת המפעיל הסלולרי בה הוא נמצא, או לחילופין תוך שימוש בגלישת אינטרנט של המכשיר, או ברשת אינטרנט אחרת. באופן זה למשתמש יהיו שני מספרי טלפון על אותו כרטיס סים ואותו מכשיר טלפון נייד חכם.

1.2. המספר הנוסף הינו מספר נייד (סלולארי( או נייח רגיל ממנו ניתן להוציא ולקבל שיחות וכן, אם הוא מספר סלולארי נייד, להוציא ולקבל הודעות טקסט (SMS). השיחות וההודעות אשר ניתן לבצע באמצעות האפליקציה הן שיחות והודעות למנויים במפעילים ישראלים בלבד (כגון בזק, פלאפון, סלקום, פרטנר, גולן, רמי לוי, הוט מובייל ורשתות מפעיל אחרות הפועלות בישראל) בקווים ניידים או נייחים. אין אפשרות לבצע שיחות טלפון באפליקציה למספרים בחיוב מיוחד/פרמיום, למפעילים זרים (מספרים בחו״ל( או למפעילים ברשות הפלסטינאית.

1.3. “שירותים נוספים” – ייתכן ויהיה ניתן לקבל במסגרת האפליקציה, בנוסף על השירות המתואר לעיל, שירותים נוספים מסוג של תא קולי, שיחת ועידה והקלטות שיחה. לחברה יהיה שיקול דעת מוחלט ובלעדי לקבוע האם השימוש בשירותים הנוספים (או חלק מהם( יהיה כרוך בתשלום נוסף ומה יהיה שיעור התשלום.

1.4. מובהר ומוסכם כי המשתמש שוכר, ולא רוכש, את המספר הנוסף מאת החברה. המספר הינו רכוש החברה. עם סיום השימוש בו, המספר יחזור לשימוש החברה והיא תוכל לעשות בו שימוש כרצונה, לרבות להשכיר אותו למשתמש אחר. עוד ברור ומוסכם על המשתמש כי ייתכן והוא ישכיר מאת החברה מספר טלפון אשר היה בשימוש של משתמש אחר, קודם לכן. המשתמש לא יכול לרכוש את המספר מאת החברה. ולא יכול לנייד מספר נוסף שקיבל מאת החברה למפעיל סלולרי אחר, אלאאםכן רכש תוכניות/שירותים לשימוש באפליקציה בסכום מצטבר של 30 ש”ח ומעלה, או אם מדובר על מספר נוסף שהמשתמש נייד אל השירות, כמפורט בהמשך.

2. הסכמה לתנאי השימוש

2.1. השימוש באפליקציה ובשירותים הניתנים באמצעותה, כפופים לתנאים המפורטים כאן (להלן: “תנאי השימוש“) והם יחולו כהסכם מחייב בין החברה לבין המשתמש.

2.2. הגישה אל האפליקציה והשימוש בה מעידים כי המשתמש קרא את הוראות תנאי השימוש; כי המשתמש מסכים לאמור בתנאי השימוש; וכי המשתמש מתחייב להשתמש באפליקציה בכפיפות לכל ההוראות המפורטות בתנאי השימוש, והן יחולו על כל פעולה שיבצע באפליקציה. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, להתניות ולהודעות המפורטות לעיל ולהלן, עליו להפסיק לאלתר כל שימוש, ישיר או עקיף, באפליקציה. מובהר כי האמור בתנאי השימוש של החנויות המקוונות App store, Google Play וחנות PayPal גובר על האמור בתנאי שימוש אלו, ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ההוראה המחייבת תהיה זו אשר פורסמה בחנויות לעיל.

2.3. יש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין החברה וכל משתמש ו/או אדם ו/או גוף אחר כלשהו העושה שימוש באפליקציה(לעיל ולהלן:”המשתמש“).

2.4. האחריות להתעדכן בשינויים או עדכונים אשר מבוצעים בתנאי השימוש מעת לעת חלה על המשתמש בלבד. שינויים ועדכונים כאמור, עשויים להתבצע ללא הודעה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה כמפורט
בסעיף1. להלן. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה. במידה והמשתמש אינו מסכים לשינוי ו/או עדכון כלשהו, עליו להפסיק לאלתר את השימוש באפליקציה וזה יהיה הסעד היחיד לו יהיה זכאי לעניין זה. במקרה בו המשתמש ימשיך לפעול או לעשות שימוש באפליקציה, בתכניה ובשירותים המוצעים בה, עובדה זו תהווה ראיה לכך כי המשתמש הסכים לכל שינוי או עדכון שנעשו בתנאי השימוש.

2.5. כניסה לאפליקציה או שימוש בשירותים המוצעים בה, יתבצעו לאחר הורדת האפליקציה מחנות האפליקציות המתאימה והזנת מספר טלפון נייד ממנו, ועל בסיסו, מבקש המשתמש לעשות שימוש באפליקציה, ואשר נמצא בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או בשימושו. מסירת פרטים שגויים תמנע את היכולת להשתמש באפליקציה באופן יעיל, ולא תהיה למשתמש כל טענה, בקשה או תביעה כנגד החברה ו/או כל גורם אחר מטעם החברה לעניין זה. במקרה של שינוי במספר הטלפון של המשתמש על המשתמש לוודא רישום מחדש לשרות עם המספר החדש.

2.6. האחריות הבלעדית על מילוי הפרטים הנדרשים של המשתמש בתהליך ההרשמה לאפליקציה היא על המשתמש בלבד והמשתמש מתחייב להזין
אך ורק פרטים נכונים ומדויקים, ולהזין רק מספר טלפון נייד אשר הוא
בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או בשימושו הבלעדי ולאחר שקיבל רשות מאת הבעלים החוקי של המספר (במידה וקו הטלפון אינו בבעלותו), ולא להזין כל פרט של צד שלישי ו/או פרטים שאינם נכונים ומדויקים. משתמש אשר לא מסר מידע ו/או פרטים במלואם, באופן מדויק ונכון, ו/או מסר פרטים של קו טלפון ללא שקיבל מראש את הסכמת הבעלים של הקו, לא יהיו זכאי לעשות שימוש באפליקציה.

2.7. החברה רשאית (אך לא חייבת), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום, למנוע ו/או לבטל את הגישה לאפליקציה למי מהמשתמשים, מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרים הבאים:

2.7.1. בביצוע מעשה או מחדל, הפוגע או העלול לפגוע באפליקציה ו/או במשתמש/ים אחר/ים;

2.7.2. במניעה מאחרים להצטרף לאפליקציה ו/או לשירותים באפליקציה, או להמשיך וליהנות מהשירותים בכל דרך שהיא;

2.7.3. במסירת פרטים בלא הרשאה ו/או שגויים במתכוון;

2.7.4. בהפרת תנאי השימוש;

2.7.5. בשימוש בשירותי האפליקציה לביצוע ו/או ניסיון לבצע, ו/או סיוע, ו/או עידוד, של מעשה בלתי הולם ו/או בלתי חוקי, ו/או מעשה הנחזה על פניו כבלתי הולם ו/או בלתי חוקי;

2.7.6. בשל אי תשלום במועד של מלוא דמי השימוש באפליקציה.

3. זמינות ונגישות לאפליקציה

3.1. החברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת לשמור על האפליקציה זמינה לשימוש. עם זאת, החברה אינה מתחייבת לזמינות בכל עת, במיוחד בשלב בו מדובר על גרסה ניסיונית בלבד (גרסת בטא), אשר הסבירות להימצאות של תקלות בגרסה כזו עולה על הסבירות בתקלות בגרסה גמורה. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים ו/או ההתניות החלים על השימוש באפליקציה מכל סיבה, לרבות שינוי תנאי השימוש מעת לעת בלי כל הודעה מראש, ובכלל זה, לערוך מחדש, להוסיף, לגרוע, להחליף, ולבטל תנאי/ים מתנאי השימוש. שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים באי-נוחות למשתמש ולא יהיו לו כל טענה ו/או תביעה לעניין זה.

3.2. החברה אינה מתחייבת על משך התקופה בה האפליקציה תוסיף להיות מוצעת. כמו-כן ייתכן כי בשל נסיבות כלשהן, תופסק פעילות האפליקציה, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, ולא יהיה בכך כדי להטיל על החברה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא. כמו-כן ייתכן כי בשל נסיבות כלשהן, תופסק פעילות האפליקציה, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, רק למכשירים מדגם מסוים ו/או בעלי מערכת הפעלה מסוימת ו/או בעלי מערכת הפעלה מגרסה מסוימת, ולא יהיה בכך כדי להטיל על החברה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא.

3.3. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה באשר לשירותים הניתנים באפליקציה.

3.4. אין באמור בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מחובת החברה לקיים דרישה ו/או בקשה ו/או החלטה ו/או צו (להלן בס”ק זה: “החלטה“) מצד גורמים מוסמכים כדין (לרבות לעניין שינוי ו/או החלפת המספר הנוסף של משתמש כזה או אחר במספר אחר), או למסור לרשות מוסמכת או לבית-משפט בהתאם להחלטה, כל מידע המצוי ברשותה, באשר לשימוש באפליקציה ו/או באשר למשתמשים. למשתמש לא תהיה כל טענה כנגד החברה בגין כך. בכפוף לכל דין, החברה רשאית לפקח על השימוש באפליקציה, לחשוף ולגלות כל אינפורמציה שתתקבל מן המשתמש מסגרת שימושו באפליקציה.

3.5. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיה ו/או חובותיה הכלולות בתנאי שימוש אלה וכל המידע שיש באפליקציה על פי תנאי השימוש, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רישיונות או רישיונות משנה ו/או באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת לכל צד שלישי.

3.6. שירותי הרט”ן (סלולרי) והמספרים הניידים אשר מסופקים על-ידי החברה למשתמש מסופקים לחברה ע”י ספק מורשה בעל היתר מאת משרד התקשורת. החברה תבחר על פי החלטתה הבלעדית את המפעיל / המפעילים מהם היא תקבל את השירותים הנדרשים. שירותי הרט”ן כאמור כפופים רגולטורית לחוקים ותקנות החלים על מפעילים סלולריים בישראל, לרבות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982, היתר מפעיל סלולרי של מפעילת השירות ועוד.

4. השימוש באפליקציה

4.1. לשם קבלת מספר נוסף על המשתמש יהיה להוריד את האפליקציה למכשיר הטלפון החכם שלו, להתקין אותה, לבקש, במסגרת האפליקציה לשכור “מספר נוסף” ולמסור אמצעי תשלום או קוד שימוש (במידה והמשתמש רכש אותו מראש). לחברה יהיה שיקול דעת מוחלט ובלעדי לקבוע האם הורדת האפליקציה תהיה כרוכה בתשלום נוסף ומה יהיה שיעור התשלום.

4.2. לאחר שהמשתמש יבקש לשכור” מספר נוסף”, ייבחר את פרק הזמן לשרות, ייתן את הסכמתו לתנאי השימוש, ויבצע את מלוא התשלום עבור השימוש באפליקציה, החברה תעניק למשתמש, בכפוף לתנאי השימוש, רישיון מוגבל, אישי, ניתן לביטול על-ידי החברה, שאינו בלעדי, אינו ניתן להעברה, להשתמש באפליקציה ולעשות שימוש במספר טלפון נוסף )אשר, בכפוף לאמור בסעיף 7 להלן, ייבחר על-ידי החברה( שהחברה תעמיד לרשות המשתמש לפרק זמן מוגבל וקצוב כפי שבחר המשתמש, החל מהמועד בו החברה העמידה למשתמש את הזכות לעשות שימוש באפליקציה (להלן: “תקופת השימוש“), לא ניתן להקפיא ו/או להשהות ו/או להתלות את השימוש באפליקציה. בכפוף לאמור בסעיף  3.4 לעיל, בתקופת השימוש החברה לא תחליף את הספרות של המספר הנוסף שהעמידה למשתמש.

4.3. בתקופת השימוש יוכל המשתמש לעשות שימוש במספר הנוסף כמתואר בסעיפים 1-1.2 לעיל.

4.4. למעט כאמור בסעיפים 4.6 ו-4.9 להלן, עם סיום תקופת השימוש תסתיים זכותו של המשתמש לעשות שימוש באפליקציה ואפשרות זו תחסם. והמספר הנוסף אשר הועמד לשימוש המשתמש יחזור לשימוש החברה והיא תוכל לעשות בו שימוש כרצונה, לרבות להשכיר אותו למשתמש אחר. החברה אינה מתחייבת לשמור למשתמש מספר טלפון שבו הוא עשה שימוש לאחר שתקופת השימוש מסתיימת.

4.5. משתמש אשר מעוניין לרכוש את הזכות לעשות שימוש באפליקציה לתקופת שימוש נוספת יוכל לעשות זאת במסגרת האפליקציה.

4.6. משתמש אשר מעוניין לרכוש את הזכות לעשות שימוש באפליקציה לתקופת שימוש נוספת ומבקש לשמור על מספר הטלפון אשר קיבל לשימושו הזמני, גם לתקופת השימוש הנוספת, יוכל לעשות זאת במסגרת האפליקציה, ובלבד שרכש תקופת שימוש נוספת לפני שהסתיימה תקופת השימוש הנוכחית שלו ובחר באפשרות של שימוש חוזר במספר הקיים הנוכחי. במקרה כזה תקופת השימוש הנוספת תחל עם סיומה של תקופת השימוש הנוכחית (שלפניה).

4.7. רצף הספרות של המספר הנוסף אשר תעמיד לחברה לשימוש המשתמש ייבחר באופן בלעדי ולפי שיקול דעתה המוחלט של החברה, ולמשתמש לא תהיה אפשרות לבחור את המספר, למעט המקרים המפורטים להלן:

4.7.1. היה ומשתמש פעיל ירצה לרכוש תקופת שימוש נוספת עם אותו מספר נוסף ויפעל כאמור בסעיף6 לעיל.

4.7.2. היה ומשתמש יהיה מעוניין לעשות שימוש במספר בבעלותו, ויפעל כאמור בסעיף 9 להלן.

4.8. המשתמש לא יכול לרכוש את המספר הנוסף שיקבל מאת החברה, ולא יכול לנייד אותו למפעיל סלולרי אחר אלאאםכן רכש תוכניות/שירותים לשימוש באפליקציה בסכום מצטבר של 30 ש”ח ומעלה, או אם מדובר על מספר נוסף שהמשתמש נייד אל השירות.

4.9. משתמש אשר בבעלותו מספר טלפון סלולרי ברשת הסלולרית של המפעיל סלקט תקשורת בעמ (או מספר ברשת אחרת אשר הוא נייד לרשת של סלקט תקשורת בע”מ( יוכל לקבוע, במסגרת הזמנת מספר נוסף באפליקציה, כי המספר הנוסף אשר יקבל יהיה מספר הטלפון בבעלותו. במקרה כזה, עם סיום תקופת השימוש ימשיך מספר הטלפון להיות בבעלות המשתמש.

מבלי לגרוע מהרשום לעיל, משתמש אשר נייד מספר מרשת מפעיל אחרת לרשת סלקט תקשורת בע”מ לצורך שימוש באפליקציה, ולא ביצע במספר שימוש פעיל (לא קיימים תשלומים ו/או חבילות שירות פעילות ביישום ו/או לא בוצעו שיחות ו/או שליחת מסרונים מהאפליקציה) במשך תקופה של 6 חודשים (בס”ק זה: “מנוי רדום“) החברה תהיה רשאית להחזיר את המספר מיוזמתה באמצעות ניוד לרשת המפעיל המקורי אליה שייך המספר לפי קידומת.

4.10. ברור ומוסכם על המשתמש כי ייתכן והוא ישכיר מאת החברה מספר טלפון אשר היה בשימוש של משתמש אחר, קודם לכן, ולא יהיו לו טענות
לחברה בגין כך.

4.11. משתמש המעוניין להתנתק מן השירות לפני סוף תקופת השימוש ימסור לחברה הודעת ביטול באחת מן הדרכים המפורטות להלן: (א) בשיחת טלפון למוקד שירות לקוחות במספר טלפון 09-9704181; (ב) בדואר רשום לכתובת סלקט בע”מ, חוצות שפיים, ת.ד 286 מיקוד 60990; (ג) בפקסימיליה מספר  09-9704168; (ד) בדואר אלקטרוני מהאפליקציה, לתיבת דואר  num2@cellact.co.il.

הפסקת השירות תיכנס לתוקפה תוך לא יאוחר משלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת ביטול (ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך לא יאוחר משישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח), ובלבד שהמשתמש לא נקב במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול. במועד הביטול יופסק השירות, על כל השירותים הנלווים. אין צורך בהסרת האפליקציה לשם התנתקות מהשירות. במקרה של ניתוק כאמור החברה תהיה זכאית לחייב את המשתמש בדמי ביטול כדין. אין בניתוק ו/או בהפסקת השירות, מכל סיבה שהיא, בכדי לגרוע מחובת המשתמש לשאת בתשלומים החלים עליו עד למועד ההפסקה כאמור.

מובהר כי הסרת האפליקציה ממכשיר הטלפון הנייד אינה מספיקה לשם ניתוק מאת השירות. המספר הנוסף יעמוד לזכות המשתמש למשך תקופת השימוש אף אם המשתמש הסיר את האפליקציה ממכשיר הטלפון החכם שלו. במקרה כזה, בו הסיר המשתמש את האפליקציה לפני סיום תקופת השימוש, המכשיר ימשיך לקבל שיחות נכנסות עד סוף תקופת השימוש (אך לא יהיה ניתן להוציא שיחות או הודעות). על מנת להתנתק ולהפסיק שירות זה (שיחות והודעות נכנסות) לפני סיום תקופת השימוש, על המשתמש לפעול באמור בסעיף 4.11 לעיל.

4.12. במידה והמשתמש אינו אדם פרטי, בהסכמתו לתנאי השימוש, הוא מצהיר ומתחייב כי הינו פועל בשם ישות משפטית הרשאית להתקשר עם החברה ולקבל את הרישיון בהתאם לתנאי השימוש, וכי המשתמש מוסמך להסכים לתנאי השימוש ולחייב את הגוף כאמור בכל הנוגע לשימוש באפליקציה.

4.13. זכות השימוש באפליקציה הינה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג’.

4.14. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב להעניק גישה לאפליקציה או לחלקים ממנה לכל משתמש, ללא כל התראה מוקדמת ולפרק זמן בלתי מוגבל לרבות כאמור בסעיף 7 לעיל.

4.15. במקרה שמשתמש אינו שבע רצון מהאפליקציה ו/או מהוראות תנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותו הינו הפסקת השימוש באפליקציה והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה נוספות מהחברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

4.16. הפסקת פעילותו של משתמש באפליקציה לא תגרע מאיזו מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בתנאי השימוש ולא תהווה עילה כלשהי למשתמש כנגד החברה ו/או מי מטעמה, גם אם הותר למשתמש לחזור ולהשתמש
באפליקציה במועד מאוחר יותר. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה לגבי החמצת שיחות או זיהוי המשתמש על-ידי צד ג’ או זיהוי המשתמש כמישהו שאינו הוא, או כל טענה אחרת.

4.17. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, חל איסור מוחלט לבצע כל פעולה שאינה חוקית, לרבות ביצוע עוולות אזרחיות ו/או עבירות פליליות מכל סוג שהוא, באמצעות האפליקציה, והאחריות הבלעדית לתוצאות מעשי המשתמש חלה על המשתמש בלבד, לרבות:

4.17.1. החדרת קוד מחשב, תוכנה או יישום הכוללים וירוס, תוכנות ריגול (spy ware) ותוכנות עוינות אחרות (דוגמת סוס טרויאני, תולעים
ויישומים מזיקים אחרים), בין אם לאפליקציה ו/או לשרתים ו/או למכשיר הנייד של משתמשים אחרים;

4.17.2. יצירת חשבונות אוטומטיים או חשבונות שאינם בבעלות המשתמש;

4.17.3. משלוח “Spam” (דואר זבל או דואר בלתי מוזמן( באמצעות האפליקציה;

4.17.4. כניסה לאפליקציה באמצעות חשבון משתמש שאינו חשבון המשתמש.

4.17.5. עבירות ו/או עוולות לפי חוק איסור לשון הרע, תשכ”ה-1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

4.18. החברה רשאית ועשויה, אך אינה חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי שימוש כזה או אחר של משתמש באפליקציה, הינו פסול; מפר זכויות של צד שלישי; מפר את תנאי השימוש; יש בו לשון הרע; מפר את דיני מדינת ישראל; או שהוא בלתי ראוי מכל בחינה שהיא, ולנקוט פעולה ביחס אליו, מבלי שלמשתמש תהיה כל תלונה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בשל כך. בכפוף למוזכר לעיל, החברה אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על השימוש באפליקציה וגם אם יערכו בדיקות, איננו מתחייבים כי נזהה שימוש פסול כאמור לעיל.

5. תשלום

5.1. השימוש באפליקציה כרוך בתשלום.

5.1.1. התשלום – התשלום בגין השימוש באפליקציה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף בחנויות המקוונות App Store ו-Google play או באמצעות האתר  Paypalאו באמצעות תשלום ישירות לסוכן בחנויות (לרבות חנויות וירטואליות( המוכרות “מספר נוסף” כנגד קבלת קוד.

רכישת חבילות שירות באפליקציה הינה על בסיס Prepaid – בתשלום מראש.

5.1.2. התעריף – התעריף לעלות השימוש באפליקציה יהיה כפי שיפורסם באפליקציה עצמה ו/או בחנויות המקוונות App Store, Google Play, ו-PayPal, ו/או אצל סוכנים המוכרים את “המספר הנוסף” במועד רכישת המספר הנוסף ויעודכן מעת לעת.

התעריף נקבע ללא כל קשר לכמות השימוש של המשתמש באפליקציה ו/או למספר הימים בהם עשה שימוש באפליקציה. כל משתמש אשר שכר “מספר נוסף” כאמור ישלם את מלוא תעריף דמי השימוש, גם אם לא עשה כלל שימוש באפליקציה, או אם עשה שימוש רק בחלק מהתקופה, לרבות במקרה בו המשתמש הסיר את האפליקציה לפני סיום תקופת השימוש, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ובכפוף לכך שהמשתמש התנתק מהשרות כאמור בסעיף  4.11 לעיל.

השימוש בשירותים השונים במסגרת האפליקציה, ככל שיהיו (כגון – תא קולי, שיחת ועידה והקלטות שיחה), יהיה כרוך בתשלום נפרד ונוסף, אשר תעריפם יפורסם, ויעודכן מעת לעת, במסגרת האפליקציה ו/או בחנויות המקוונות App Store, Google Play ו-PayPal, ו/או אצל סוכנים המוכרים את “המספר הנוסף”.

5.2. לחברה הזכות להעניק למשתמשיה ו/או חלק מהם הנחות ו/או הטבות שונות לתקופות כאלה ואחרות בקשר עם תשלום דמי השימוש באפליקציה. כל ההטבות לעיל ניתנות לפנים משורת הדין ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אין בהענקת הטבות אלו, ככל שיהיו וככל שימשכו, משום התחייבות להמשיך ולהעמיד הטבות אלו או משום התחייבות להעניק הטבות למשתמשים אחרים ו/או נוספים ואין ללמוד מהן גזירה שווה ביחס למשתמשים ו/או מקרים אחרים.

5.3. במידה וייקבע על-ידי בית משפט בישראל כי משתמש מסר לחברת אשראי דיווח כוזב לפי סעיף 9)ב( לחוק כרטיסי חיוב תשמ”ו – 1986 במטרה לבטל חיוב בכרטיס חיוב המתייחס לשימוש באפליקציה ישלם המשתמש לחברה פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק בסך 5,000 ש”ח וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לנקוט בכל הליך משפטי ו/או לדרוש כל סעד אשר היא זכאית לו בהתאם לדין. מוסכם כי סכום זה הינו סכום סביר לאור העלויות הכרוכות בהגשת תביעה כנגד המשתמש.

5.4. לחברה תהיה הזכות הבלעדית להציע למשתמשים חבילות ללא עלות (להלן: “חבילת ניסיון“) לפרק זמן מוגבל על פי שיקול החברה, במסגרתה משתמש יוכל לבצע שימוש בשירותי אפליקציה כולם או חלקם מבלי לרכוש חבילת שירות בתשלום. השימוש בחבילת ניסיון אינו כרוך בהתחייבות ו/או מסירת פרטים אישיים ו/או אמצעי תשלום מצד המשתמש, אלא בהורדת האפליקציה והזנת מספר טלפון על גביו האפליקציה תפעל בלבד, כמתואר בסעיפים 2.5-2.6.

5.5. כל התקשרות לצורך רכישת חבילות ושירותים במסגרת השימוש באפליקציה מצד המשתמש נעשית מול החנות בה מבוצעת הרכישה: App Store, Google Play, PayPal או סוכנים המוכרים את “המספר הנוסף”. כך מסירת פרטים אישיים ו/או אמצעי תשלום תיעשה אל מול החנות בה מבוצעת הרכישה, ולא יוזנו בשום שלב לאפליקציה או למאגרי מידע של החברה. בעוד שהפרטים הקיימים באפליקציה נועדו לאפשר פעילות תקינה של היישום בלבד.

5.6. משתמש אשר עשה שימוש ב”חבילת הניסיון” ואשר לא רכש שירות בתשלום, עם סיום התוקף של חבילת הניסיון החברה תשיב באופן מיידי את המספר הנוסף שהוקצה למשתמש למאגר המספרים הפנויים, ותאפשר את העברתו לשימוש על ידי משתמש אחר. על כן, במידה ובמהלך השימוש בתקופת הניסיון, המשתמש נרשם לשירותים חיצוניים כגון ווטסאפ, פייסבוק או כל שרות ברישום באמצעות המספר הנוסף, הוא נדרש לבטל רישום לשירותים אלה מייד לפני תום תקופת הניסיון, על מנת למנוע אובדן גישה לשירותים אלה.
משתמש אשר עשה שימוש בחבילה בתשלום ואשר החליט להפסיק ולא לחדש את השרות, עם סיום תוקפה של החבילה בתשלום החברה תשיב באופן מיידי את המספר הנוסף שהוקצה למשתמש למאגר שלה, ותאפשר בהמשך את העברתו לשימוש על ידי משתמש אחר. על כן, במידה ובמהלך השימוש, המשתמש נרשם לשירותים חיצוניים כגון ווטסאפ, פייסבוק או כל שרות ברישום באמצעות המספר הנוסף, הוא נדרש לבטל רישום לשירותים אלה מייד לפני תום החבילה שלו, בכדי למנוע אובדן גישה לשירותים אלה.

6. סודיות, פרטיות

6.1. החברה לא תעביר את פרטי המשתמש לכל גורם אחר, למעט במקרים הבאים: (א) במכירת האפליקציה ו/או החברה (לרבות מכירת כל או חלק מהותי מנכסיה); או (ב) במידה ונתקבל צו המחייב את החברה למסור פרטים כאמור כדין מצד רשות שיפוטית או מטעמה של רשות מוסמכת.

6.2. למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי במקרים בהם: (א) לדעת החברה המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באפליקציה, בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ב) לדעת החברה המשתמש עשה שימוש באפליקציה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או בניגוד לתנאי השימוש; (ג) אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי או הנחיה מרשות מוסמכת חוקית המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי; או (ד) בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

6.3. החברה תוכל להשתמש, ללא הגבלה, בפרטי המשתמש, ללא זיהוי משתמש ספציפי, והמשתמש מסכים בזאת כי הפרטים והנתונים כאמור ישמשו לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק, ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו וכן לכל מטרה חוקית אחרת ו/או מסירתו לגורמים אחרים, לרבות לגופים מסחריים, מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.

6.4. על מנת שהמשתמש יהיה מעודכן בשירותים שניתנים באמצעות האפליקציה, החברה שולחת למשתמש מסרונים (הודעות SMS) לקו הטלפון שנמסר בעת פתיחת החשבון באפליקציה. המשתמש מאשר בזאת לחברה ו/או למי מטעמה, לשלוח לו הודעות כאמור. באם המשתמש חפץ להפסיק לקבל הודעות כאמור, עליו לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני num2@cellact.co.il ולבקש להסירו מרשימת התפוצה.

6.5. מובהר, כי ברישום לאפליקציה המשתמש מסכים לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) ו/או הודעות (push notifications) מהחברה ו/או מי מטעמה, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) דואר אלקטרוני, פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי שמטרתם לעודד רכישת שירותים ומוצרים של החברה, אשר עשויים לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרסומים, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה “דבר פרסומת”, על פי תיקון 40 לחוק התקשור (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת הדיוור של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני:num2@cellact.co.il .

7. זכויות קניין רוחני

7.1. כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות ו/או הטמונות באפליקציה, במסמכים הנוגעים אליה ובסימני המסחר הקשורים באפליקציה, לרבות אך לא רק, בפטנטים, בזכויות יוצרים, בסימני מסחר, בסודות מסחריים, בלוגו, בזכויות מוסריות, בסודות עסקיים, ברעיונות וכיו”ב, בין זכויות קיימות ובין עתידיות, בין שהן מוגנות ברישום ובין אם לאו, הינן ויישארו בבעלות מלאה ויחידה של החברה.

7.2. אין בהתקנת האפליקציה, האחזקה או השימוש באפליקציה, כדי להקנות למשתמש זכויות לקניין רוחני באפליקציה והמשתמש לא ירכוש כל זכות באפליקציה, למעט הזכות המוגבלת לשימוש באפליקציה, כמפורט במפורש בתנאי השימוש.

8. אחריות Apple ו/או Google

8.1. את האפליקציה ניתן להוריד בחנות האפליקציות של Apple Inc – App Store (להלן: “Apple“) או בחנות האפליקציות של Google Inc – Google Play (להלן: “Google“) בהתאם לטלפון הנייד החכם ולמערכת ההפעלה של המשתמש.

8.2. החברה אחראית בלעדית לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה לאפליקציה אשר יסופקו בהיקף הנדרש לפי שיקול דעתה של החברה מעת לעת, ובכפוף לכל דין. ל-Apple ו/או Google אין כל אחריות שהיא לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה לאפליקציה.

8.3. בכל מקרה של אי-עמידת האפליקציה בתנאי האחריות לגביה כאמור בכתב זה, המשתמש יהיה רשאי להודיע על כך ל-Apple או Google לפי העניין, ולבקש כי תשיב לו את הסכום ששילם בגין השימוש באפליקציה, ככל ששולם על ידיו. מעבר לכך, ובכפוף לכל דין, Apple או Google, לפי העניין, לא תישא בכל אחריות אחרת בקשר עם האפליקציה, ויש להפנות כל דרישה בגין אובדן, חבות, נזק, עלויות או הוצאות הקשורים באי-עמידה בתנאי האחריות כמפורט לעיל, בלעדית לחברה, בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל ובתנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מאשר כי החברה, ולא Apple או  Google, לפי העניין, הינה הכתובת לכל טענה של המשתמש או של צד שלישי כלשהו הקשורה לאפליקציה או להחזקתה ו/או לשימוש באפליקציה, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור: טענה בגין אחריות למוצרים; כל טענה לפיה האפליקציה, אינה עומדת בדרישות הדין או דרישות רשויות מוסמכות; טענות העולות מכוח חוקי הגנת הצרכן.

להסרת ספק, יובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כשלעצמו כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה.

9. אחריות המפעיל הסלולרי

9.1. מתן השירותים המוצעים באפליקציה תלויים בקיומו של מנוי סלולרי פעיל ותקין של המשתמש אצל מפעיל סלולרי בעל רישיון או היתר בישראל וכן בחיבור
לרשת האינטרנט (באמצעות גלישה סלולארית או בכל דרך אחרת). ידוע למשתמש כי לא ניתן יהיה לעשות שימוש באפליקציה ללא כרטיס סים, ללא קו שמיש ותקין אצל מפעיל סלולרי ישראלי, ו/או ללא חיבור תקין לרשת האינטרנט באמצעות גלישה סלולרית או גישה אחרת.

9.2. החברה אינה צד לכל הסכם ו/או עסקה שנכרתה ו/או שתיכרת בין המשתמש לבין המפעיל הסלולרי המספק לו שירות, וכל עסקה כאמור סוכמה ו/או תסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפעיל הסלולרי. לפיכך, החברה אינה נושאת בכל אחריות שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, לתנאים המחייבים בין המשתמש למפעיל הסלולרי ו/או לשירותים (לרבות טיבם, איכותם, זמינותם ורציפותם( אותם רוכש ו/או מקבל המשתמש מהמפעיל הסלולרי. האחריות המלאה לשירותים הסלולרים תהיה על המפעיל הסלולרי והם יהיו אחראים בלעדית לכל נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד ו/או כל הוצאה אחרת, שייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי בקשר עם השירותים הסלולרים שנמכרים על-ידם.

9.3. ברור ומוסכם על המשתמש כי טיבם, איכותם, זמינותם ורציפותם של השירותים הסלולריים אשר יקבל באמצעות האפליקציה תלויים ומבוססים, בראש ובראשונה, על טיבם, איכותם, זמינותם ורציפותם של השירותים אשר יעמיד לו המפעיל הסלולרי שלו.

10. אחריות החברה

10.1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה, ו/או מי מטעמה ו/או באשר לכל צד שלישי המשתף עימה פעולה, המבוססת על חוזה, בנזיקין ו/או בהתאם לכל דין אחר, אפילו אם נודע לחברה או למי מטעמה על האפשרות לקיומה של טענה כאמור. האמור לעיל הינו לרבות בכל הקשור לתנאי האפליקציה, ניהולה, וכדומה, בגין כל הוצאה, הפסד ו/או נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג שהוא, לרבות נזק לתוכנה, חומרה, ו/או מכשירים ניידים, ו/או בגין אובדן רווחים, נתונים, אובדן השימוש בביצועי האפליקציה, עיכוב בשימוש או אי-יכולת להשתמש באפליקציה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באפליקציה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או בגין כל נזק אחר מכל סוג שהוא אשר נגרם כתוצאה מהשימוש באפליקציה; או מחוסר האפשרות לעשות שימוש תקין באפליקציה; או מאי התאמת האפליקציה למשתמש ומכל סיבה אחרת, אשר עולה על התעריף לתקופת שימוש באפליקציה.

10.2. המשתמש מצהיר ומתחייב כי יישא באחריות המלאה והבלעדית, כלפי החברה ו/או כל צד ג’, לכל תוצאה, הוצאה ו/או לנזק הנובע משימוש בלתי מורשה, הכולל שימוש בלתי חוקי שלו באפליקציה.

10.3. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה, ו/או מי מטעמה, בגין כל הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לחברה – בכלל זה הוצאות שכ”ט עו”ד, לרבות מע”מ והוצאות משפט שהחברה תחוב לשאת עקב הפרת תנאי השימוש באפליקציה על-ידי המשתמש.

10.4. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המספר הנוסף אינו מיועד לשימוש בחרום ואינו מיועד לחיוג לשירותי ההצלה, משטרה, כבאות או עזרה ראשונה.

11. הגבלת אחריות לשיבושים ותקלות באפליקציה

11.1. החברה אינה אחראית לכל נזק, פגם, או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב הורדת (download) ו/או התקנת האפליקציה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במכשיר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת כלשה (להלן: “נזקים“) ובלבד שהנזק לא נגרם על-ידי החברה בזדון. המשתמש מאשר כי ידוע לו שעל מנת לצמצם ככל הניתן נזקים, עליו לבצע מפעם לפעם גיבויים, לרבות ובמיוחד לפני הורדת ו/או התקנת כל גרסה של האפליקציה.

11.2. מבלי לגרוע מהעובדה כי שירותי האפליקציה מבוססים על קו טלפון ותקשורת סלולרית פעילה של המפעיל הסלולרי איתו מקושר המשתמש, או לחילופין על גלישת נתונים במכשיר או רשת אינטרנט אחרת, החברה אינה מתחייבת כי השירותים באפליקציה יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ולא יופרעו, או כי יתקיימו בבטחה וללא טעויות, או כי יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית לשרתי האפליקציה ו/או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – בכלל זה, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, באפליקציה. ייתכנו תקלות, שיבושים, אובדן אפשרות שימוש, לרבות ומבלי לגרוע נפילת שרתים, הפסקות חשמל, התקפות האקרים, וירוסים, פריצות מחשבים, גניבת מידע ושימוש במידע זה ו/או בפרטים שנמסרו לנו על ידי המשתמש.

11.3. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו והינו מסכים לכך, שהוא עשוי להינזק בנסיבות ובמגבלות השימוש באפליקציה, בין בגין אלו שבשליטת החברה, ובין בגין אלו שלא בשליטת החברה. המשתמש מצהיר ומסכים כי החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לחברה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אפשריים אלו והמשתמש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד החברה ו/או כל צד שלישי טענות בגין תקלות או נזקים אלו.

11.4. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש או למי מטעמו כתוצאה מהשימוש באפליקציה, לרבות לא על נזקים ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא, אשר ייגרמו למשתמש או לצד ג’ כלשהו בשל תקלות באפליקציה ו/או בגין קשיים טכנולוגיים ו/או כשלים בתוכנה ו/או בחומרה ו/או בתקשורת ו/או כתוצאה מכל דבר אחר הקשור באפליקציה.

12. הגבלת אחריות לאבטחת מידע

12.1. האפליקציה מוגנת על-ידי מערכות אבטחת מידע בסטנדרטים המקובלים בשוק. עם זאת, מובהר כי מאחר והפעילות באפליקציה הינה במסגרת סביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי או שרתי החברה ו/או חשיפת המידע השמור באפליקציה בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות.

החברה עושה כמיטב יכולתה להגן על המידע אך אין בצעדים בהם נוקטת החברה כדי ליצור ביטחון מוחלט מפני חדירה בלתי-מורשית למערכות האבטחה של האפליקציה. לפיכך, אין החברה מתחייבת שהפעילויות באפליקציה )השירות והשירותים הנלווים( יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית וחשיפת פרטי המשתמש או תכנים של המשתמש בפני גורמים אלה, והמשתמש מצהיר בזאת, כי האמור בסעיף זה לעיל ברור לו וכי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בנוגע לחדירה לאפליקציה כאמור.

12.2. אם יעלה בידי צד שלישי כלשהוא לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה לעניין זה.

12.3. ככל שהדין לא יאפשר את הגבלת אחריות החברה באופן האמור מעלה בסעיף זה לעיל, יש לפרש סעיפים אלו (על כל תתי-סעיפיהם( באופן המצמצם ביותר את אחריות החברה ככל שהדבר ניתן ובכל מקרה האחריות הכספית של החברה לכל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לא תעלה על התשלום החודשי של הלקוח של החודש לגביו מתייחס הנזק.

13. ביטול עסקאות

13.1. משתמש רשאי לבטל את ההרשמה לאפליקציה כאמור בסעיף 11 לעיל, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו וכפי שיעודכנו מעת לעת ובכפוף להוראות השימוש ב- App Store ו-Google Play.

14. תנאים כלליים

14.1. תנאי השימוש וכן המסמכים, הרשומות וכל הודעה הקשורה לתנאי שימוש אלה שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת, יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים ו/או מנהליים.

14.2. במקרה של שוני או סתירה בין תנאי השימוש לבין כל פרסום או מסמך כל שהוא בין המשתמש לבין החברה, אזי הוראות תנאי השימוש אלו יגברו ויכריעו.

14.3. במקרה ויימצאו סעיפים בתנאי השימוש שאינם ניתנים לאכיפה ו/או שאינם תקפים ו/או שאינם חוקיים מכוח הוראת כל דין, יוחלפו אלו בסעיפים הניתנים לאכיפה, תקפים וחוקיים, שתוכנם יותאם לסעיפי תנאי השימוש המקוריים ויהיו דומים ככל האפשר לכוונת הסעיפים המקוריים אשר נמחקו, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם, במלואם וכלשונם.

14.4. במקרה והחברה תחליט לוותר על זכות הניתנת לה על פי הוראות תנאי השימוש, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אחרות הניתנות לחברה על פי תנאי השימוש ו/או על פי כל דין.

14.5. כל תביעה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה, תתברר בבתי המשפט המוסמכים בישראל ויחול עליה הדין הישראלי בלבד. בתי המשפט המוסמכים שבמחוז תל-אביב יהיו בעלי סמכות השיפוט המקומית הבלעדית באשר לכל טענה ו/או תביעה הקשורה לפרשנות תנאי השימוש או לביצועם.