כניסה למערכת

תקנון שימוש באתר

מבוא

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת סלקט בע”מ (להלן בהתאמה: “האתר” ו- “החברה“).
 2. השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה ו/או ביתר תכני האתר עצמו (“תנאי השימוש“), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או מבקר באתר (“המשתמשים“). המסמך “מדיניות פרטיות” מהווה חלק אינטגרלי ממסמך זה ונכלל אף הוא תחת ההגדרה ‘תנאי השימוש באתר’.
 3. לפיכך הנך מתבקש לקרוא את ‘תנאי השימוש’ ו’מדיניות הפרטיות’ בקפידה. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.
 4. תנאי השימוש של האתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 5. החברה רשאית בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה, ושנוי זה יחייב את המשתמשים באתר לכל דבר ועניין.
 6. החברה רשאית בכל עת, מבלי לתת על כך הודעה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו. כמו כן, החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו, אולם, על אף מאמי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה.
 7. ניתן למצוא באתר מידע רב בתחומים שונים, לרבות אך לא רק מידע על מבנה החברה, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ואביזרים, מידע על מבצעים, חבילות והטבות שונות למנויי החברה, מידע אודות מרכזי שירות ונקודות מכירה של מוצרי החברה, מידע תפעולי ועוד.
 8. כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד.
 9. אנא שים לב, חלק מן השירותים המוצעים באתר ניתנים בכפוף לתשלום, כמפורט באתר ו/או בתנאי השימוש. אם אתה מנוי או משלם על שירות משירותי החברה, יכול שהתשלום יבוצע באמצעות אמצעי התשלום המצוי בידי החברה או באמצעי תשלום שיימסר באופן מיוחד לכך. על השימוש באתר חלים התנאים המפורטים להלן. בנוסף, וככל שהנך מנוי על שירות משירותי החברה, יחולו גם תנאי הסכם ההתקשרות הכללי בינך ובין החברה ו/או תנאי השימוש הספציפיים לשירות מסוים, תנאי תכנית התעריפים שלך, לוח התעריפים של החברה, וכל שאר המסמכים והמקומות בהם מפורטים כללי שימוש ומחירים, כולל מסמכים כאלה שיהיו קיימים בעתיד (למשל, תקנון וכללי מבצעים מיוחדים, מחירים של פריטי תוכן באתר זה והכללים שחלים עליהם).
 10. אם אינך מנוי או משלם על שירותי החברה, תוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ולפי הצורך לשלם עבור שירותים באמצעות כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל.

תנאים כלליים לרכישת מוצרים ושירותים באמצעות האתר

 1. למען הסר ספק יודגש, כי התנאים הכלליים לקבלת שירותי רט”ן ו/או כל שירות אחר חלים בכל רכישה ו/או שדרוג אשר בוצעו באמצעות האתר.
 2. שים לב, בכל מקרה של רכישת מוצר ו/או שירות באתר, יחולו בנוסף על תנאי השימוש הכלליים של האתר, גם התנאים הספציפיים לרכישת המוצר/השירות. ככל שלא קיימים תנאים ספציפיים כאמור, יחולו הוראות תנאי השימוש הכלליים המפורטים בהסכם זה. כמו כן, במקרה של סתירה בין ההוראות הקבועות בתנאי השימוש הספציפיים לבין ההוראות בתנאי שימוש אלה, יחולו תנאי השימוש הקבועים בהסכם הספציפי.
 3. באתר מציעה החברה, מעת לעת, מגוון של הצעות, מוצרים ושירותים (להלן: “הצעות“). יובהר, כי תוקפן של הצעות אלו הינו בהתאם לאמור בתנאי של כל ההצעה, והחברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להסיר ו/או לשנות באופן מיידי, כל הצעה ו/או תעריפים המפורטים או המצויים באתר, וזאת מבלי למסור על כך כל הודעה מראש.
 4. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, כפי שיחול בעת ביצוע ההזמנה.
 5. ביצוע רכישות והזמנות שירותים באמצעות האתר יתאפשר אך ורק לבני 18 ומעלה, בעלי תא דוא”ל פעיל, הם אזרחי ישראל (בעלי ת.ז. תקפה) וכרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל. למען הסר ספק, רכישה של מוצרים תהא כפופה תמיד לזמינותם במלאי הקיים של החברה במועד ביצוע ההזמנה.
 6. במידה וביצעת הזמנה של מוצר שאינו מצוי במלאי, החברה תמסור לך הודעה על כך, תוך זמן סביר, והזמנתך תבוטל (ככל שלא תהיה מעוניין במוצר חליפי). בכל מקרה כאמור, לא תשמע כל טענה ו/או תביעה כלפי בחברה והחברה לא תהא אחראית בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך, אם ייגרם, בגין ביטול ההזמנה.
 7. תנאי מוקדם לכניסת הזמנה כלשהי לתוקף הינו קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר או השירות שהוזמן.
 8. בכפוף להוראות הדין, החל ממועד אישור ביצוע ההזמנה על ידי החברה, תבא חייב במלוא עלות עסקת הרכישה שביצעת, לרבות עלויות משלוח (לרבות אחריות וביטוח ביחס למשלוח) וטיפול בהזמנה.
 9. מועד קבלת ההזמנה כפי שיירשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ועניין, ורישומי החברה בעניין זה יהוו ראיה מכרעת בנידון.
 10. אספקת מוצר שהוזמן באתר תהא כנקוב בתנאי הזמנתו. למען הסר ספק, חישוב ימי אספקת המוצר ייעשה ביחס לימי עבודה בלבד.
 11. ניתן לקבל מוצר שהוזמן באתר באמצעות משלוח בדואר רשום או באמצעות שליח (בכפוף לתנאי התשלום, ההובלה והאספקה של החברה).

יצירת חשבון משתמש באתר והשימוש בו

 1. על מנת לאפשר גישה מאובטחת לחלק מן התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר ייתכן שתידרש ליצור לעצמך חשבון משתמש על ידי מילוי פרטים באתר ובחירת שם משתמש וסיסמה.
 2. שים לב, על מנת לשמור על אבטחת המידע שלך באתר, הנך מתבקש שלא למסור את סיסמתך ו/או שם המשתמש שלך לצד שלישי כלשהו ולדווח לחברה על כל מקרה של שימוש בהיעדר הרשאה ו/או אובדן פרטים אלו כאמור. כמו כן, הנך מתחייב שלא להשתמש בסיסמה ו/או בשם המשתמש של אחר.
 3. זכור, עם יצירת חשבון המשתמש באתר תהיה אחראי באופן מלא לכל פעולה שתבוצע תחת חשבונך, זאת גם אם איבדת את פרטי המשתמש ו/או הסיסמה שלך וגם אם צד ג’ יבצע בהם שימוש בהעדר הרשאה מפורשת ממך.
 4. הנך מצהיר בזאת כי כל הנתונים שיימסרו על ידך לחברה בעת יצירת חשבון משתמש באתר ו/או בעת רכישה אחרת באתר ו/או בכל עת בו הנך מוסר את פרטיך לחברה לצורך רכישת שירות או מוצר – הנם נכונים, מלאים ועדכניים. מסירת פרטי רישום כוזבים מהווה, לכאורה, עבירה פלילית והחברה שומרת על זכותה לנקוט נגדך בהליכים בגין כל נזק שייגרם לחברה, במישרין או בעקיפין, עקב כך.
 5. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום ממשתמש מסוים גישה לשירותים המסופקים באמצעות האתר, וזאת במקרים של חשד לעבירה על החוק ו/או הפרת תנאי השימוש באתר ו/או במקרים של הפרעה לפעילותו התקינה של האתר.
 6. לידיעתך, החברה נעזרת במנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, חשיפת מידע או תקלות והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר, ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה בעניין זה.

קישורים ומידע המוצג באתר

 1. האתר יכול להציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, תכני שירותים, פרסומות וכיוצא באלו המוצגים באתר ואשר נמסרו לחברה על ידי צדדים שלישיים, ומוצגים באתר כפי שהם (as is) (להלן: “קישורים ופרסומות“). החברה אינה מפקחת על הקישורים והפרסומות או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין הקישורים והפרסומות. התוכן שיפורסם בהם או בכל אתר אחר המקושר אליהם או לאתר.
 2. החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם.
 3. האתר עשוי להציע תוכנות אותן ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך או הטלפון החכם שלך. החברה אינה מפתחת את התוכנות או בוחנת אותן ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב או הטלפון שברשותך. טעינת התוכנות הינה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות האמורות.

שימוש בשירותי תוכן באתר

במסגרת השירותים שיוצעו באתר, ייתכן ויתאפשר לך לשמור נתונים ו/או מידע ו/או יצירת מכל סוג שהוא, לרבות מוסיקה, תמונות, תכני וידאו וכיו”ב, באזור אישי שיוקצה לך. כמו כן, ייתכן שיתאפשר לך לשלוח הודעות או להתקשר עם מנויים אחרים. בנוסף, ייתכן והחברה תאפשר הורדה ו/או האזנה ו/או שימוש אחר ביצירות בבעלות החברה / שלחברה יש רישיון שימוש או רישיון לאפשר שימוש לצדדים שלישיים (להלן: “שירותי תוכן“). מבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש הכלליים באתר ותנאי ההתקשרות הספציפיים ביחס לכל שירות, על שימושים כאמור יחולו ההוראות הבאות:

 1. ניתנת לך הרשאה לשימוש באופן אישי ופרטי בלבד בשירותי התוכן. אין להתיק, להשכיר, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי או להעמיד לרשות הציבור כל תוכן משירותי התוכן, ללא הרשאה מפורשת בכתב מבעל הזכויות (בכל מקרה בו אינך בטוח מיהו בעל הזכויות המתאים בתוכן כלשהו, באחריותך לפנות אל החברה על מנת לקבל את פרטי הקשר שלו לשם פנייה לקבלת אישור כאמור לעיל). אין לעשות כל שימוש שאינו שימוש אישי בתכנים, בעיצובים או בשירותים המוצעים באתר, או לאסוף נתונים מן האתר בכל דרך שהיא או להפיצם באופן מסחרי, בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן).
 2. לתשומת ליבך, ייתכן ועל חלק משירותי התוכן חלות מגבלות זכויות יוצרים ביחס לשימוש בחו”ל. כל שימוש שייעשה על ידך ושאינו תואם למגבלות האמורות עשוי לעלות כדי הפרת זכויות קניין רוחני.
 3. החברה תהא רשאית לקבוע מגבלות ביחס להעלאת תוכן לאתר, לרבות אך לא רק, קביעת מספר הימים המקסימאלי לאחסון תוכן, גודל התכנים (לבד או במצטבר), גישה לשירותים והעלאת תוכן נוסף, מבלי שתהיה לך טענה או תביעה בעניין.
 4. במידה והחברה תאפשר העלאת תכנים לאתר הנך מתחייב בזאת שכל תוכן אשר יועלה על ידך לאתר, יהיה הולם ולא יפגע בכל זכות של אדם ו/או גורם אחר, לרבות בזכויות קניין, קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר. הנך מתחייב שלא להעלות כל חומר בלתי חוקי, טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח, שקרי, מטעה או העלול להטעות צרכן, מסולף, מוציא דיבה ו/או לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם, חומרי תועבה, או בעלי אופי המעודד לגזענות או לאליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי, או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל ו/או חומר אשר עלול לפגוע ו/או להטריד משתמשים אחרים באתר או המכיל תוכנות מחשב פוגעניות. משתמשי האתר לא יפרסמו ו/או יעלו לאתר תוכן וכל חומר שעשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. משתמשי האתר לא יאספו ו/או יחשפו נתונים על משתמשים אחרים ולא יספקו מידע על פעולות בלתי חוקיות ו/או סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור ו/או כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט ו/או לכל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן, המשתמשים לא ינהגו בכל דרך העלולה לגרום לחברה ו/או למי מטעמה נזקים מסוג כלשהו.
 5. החברה רשאית לסרב להעלות או להסיר, לאלתר ובכל עת, כל תוכן אשר אינו תואם את המפורט לעיל ו/או שאינו הולם את ערכי החברה, ו/או העשוי לפגוע, בעקיפין או במישרין, בחברה ו/או במי מטעמה ו/או במשתמשי האתר, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך במתן הודעה מראש. הורות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל בין.
 6. הינך האחראי הבלעדי לתכנים שיועלו על ידך, ואתה תהיה אחראי לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי אשר ייגרם לחברה או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מתוכן מפר או מהפרת הוראות ותנאים אלו. בנוסף הנך מתחייב לשפות את החברה בגין כל חיוב או תשלום שיוטל על החברה עקב הפרה כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.

נוהל הודעה והסרת תוכן

 1. כפי שהובהר לעיל, החברה רשאית לפקח על התוכן שיועלה לאתר, אך גם אם תעשה זאת, החברה לא תהא אחראית לתוכן שיועלה על ידי משתמשים אחרים לאתר בשום צורה שהיא, או לכל תוצאה אשר תנבע מהשימוש בו.
 2. יובהר, כי אין באפשרות החברה לקיים בקרה על התכנים המועלים על ידי לקוחותיה ועל ידי משתמשי האתר. לפיכך, ועל אף התחייבות הגולשים שלא לעשות כן, יתכן ויועלה לאתר תוכן שאינו תואם את הנחיות החברה. במידה ונתקלת בתוכן הפוגע בך או באחר בכל צורה שהיא, הנך מתבקש לפנות אלינו בהקדם, תוך מתן פרטים ספציפיים אודות התוכן הפוגעני לכאורה (לינק לדף הרלוונטי, צילום מסך, יבות להיות התוכן תוכן פוגעני וכן דרכי יצירת קשר איתך). ואנו נעשה כמיטב יכולתנו לבחון את הפניה ולטפל בה בהקדם האפשרי.
 3. שים לב: בכל מקרה שיוסר תוכן כתוצאה מפניית, תהא החברה רשאית ליידע את מי שהעלה את התוכן לאתר בדבר הסרתו ולמסור לו את פרטי מבקש ההסרה. בהגשת בקשה להסרת תוכן של אחר, הנך נחשב כמי שהסכים למסירת הפרטים כאמור.

אחריות

 1. שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם (as is). החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר יינתן כסדרו או בלא הפסקה ושיהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות.
 2. השימוש באתר יהיה על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. בעשיית שימוש באתר הנך מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והשירותים המוצעים בו, זמינותם, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך ודרישותיך.
 3. משתמשי האתר פוטרים בזאת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו כתוצאה משימוש באתר. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים המופיעים באתר, קבלתם או תוצאותיהם יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי החברה.
 4. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של התכנים המוצגים באתר, והיא אינה אחראית לכל פגיעה ו/או הפקה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם התכנים המוצגים באתר ו/או בקשר עם כל שימוש אחר שיעשו המשתמשים באתר.
 5. מבלי לגרוע מחסינות החברה ומכל הגנה העומדת לה לפי תנאי ההתקשרות או לפי כל דין, החברה לא תישא בכל אחריות לכל עיכוב שייגרם באספקת המוצרים שהוזמנו על ידך באתר, או לכל נזק או קלקול שייגרמו במהלך האספקה, אשר מקורו בגורמים או נסיבות שאינם בשליטתה של החברה.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים, שירותי התוכן והמוסיקה, הינם רכושה הבלעדי של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הרשאה, ככל שתינתן.
 2. אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים באתר ללא הסכמה בכתב של החברה.

סמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בהקשר עם השימוש באתר ידונו ויתבררו בפני בתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.